Теми опфатени со оваа обука:

1. Правилото на “4П” во прва помош во детска возраст/педијатријата

2. Реанимација

3. Згрижување при задушување

4. Нереактибилност, колапс и повреди на глава

5. Напади (со или без грчеви)

6. Алергиски реакции / Каснатини и убоди

7. Труења и ингестии

8. Контрола на локални инфекции, крварење и отоци

9. Повреди на мускулите, коските и зглобовите

10. Повреди поврзани co топлина и студ

11. Повреди на очите и усната шуплина

12. Разно (покачена телесна температура, астма, дијабет)

После оваа обука ќе можете да:

1. Го примените правилото на “4П” во итни ситуации

2. Препознаете болно или повредено дете

3. Препознаете специфични медицински проблеми и да пружите соодветно згрижување

4. Знаете кога да повикате брза помош

5. Знаете како да спроведете реанимација (срцево/белодробно/мозочно оживување )

6. Знаете што да правите кога едно дете се задушува

7. Дадете лек во итни ситуации